Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου συγκροτείται από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια βίου μάθησης, τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τους Κοσμήτορες των Σχολών,  τους συντονιστές των Κέντρων Αριστείας των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με την κλιματική κρίση ("Κλιματική κρίση - Προσαρμογή και Μετριασμός", "Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων", "Ενέργεια-Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές", "Γαλάζια Ανάπτυξη - Ναυτιλιακή Eπιχειρηματικότητα - Θαλάσσιο Περιβάλλον – Νησιωτικότητα") και τον Πρόεδρο της ΕΑΔΠΠΑ.