Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης (1-3 Δεκεμβρίου 2022).

Στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου εμπίπτουν όλες οι περιοχές της φιλοσοφίας των επιστημών (γενική φιλοσοφία της επιστήμης και φιλοσοφία ειδικών επιστημών), καθώς και περιοχές της φιλοσοφίας (μεταφυσική, γνωσιολογία, ηθική, φιλοσοφία της γλώσσας, φιλοσοφία του νου, ιστορία της φιλοσοφίας, πολιτική φιλοσοφία) στο βαθμό που οι ανακοινώσεις σχετίζονται με θέματα που αφορούν την επιστήμη.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει Εισηγήσεις και Συμπόσια και είναι ανοικτό σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, σε υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Η γλώσσα των Εισηγήσεων είναι η ελληνική, και για μη ελληνόφωνους/ες συνέδρους η αγγλική. Η γλώσσα των Συμποσίων είναι η ελληνική ή η αγγλική. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο.

Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες:

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 20 Ιουνίου 2022   5 Ιουλίου 2022

Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: αρχές Αυγούστου 2022

Κοινωνικά δίκτυα

https://www.facebook.com/phosuoa

https://twitter.com/phosuoa

https://www.instagram.com/phosuoa/


The Department of History and Philosophy of Science of the National and Kapodistrian University of Athens announces the 7th Panhellenic Conference on Philosophy of Science to be held in Athens on December 1-3, 2022.

The thematic sections of the Conference include all areas of philosophy of science (general philosophy of science, philosophy of special sciences), as well as areas of philosophy (metaphysics, epistemology, ethics, philosophy of language, philosophy of mind, history of philosophy, political philosophy) to the extent that they are related to issues concerning science

The Conference welcomes Contributed Papers and Symposia and is open to all members of the academic community, to PhD candidates as well as to postgraduate students. Presentations of Contributed Papers will be in Greek, and in English for non-Greek speakers. Symposia can be held in Greek or English. There is no registration fee.

Confirmed Keynote Speakers:

Deadline for submission of abstracts: 20 June 2022   5 July 2022

Notifications of abstract acceptance: early August 2022  

Social media

https://www.facebook.com/phosuoa

https://twitter.com/phosuoa

https://www.instagram.com/phosuoa/

Starts
Ends
Europe/Athens
Dept of History & Philosophy of Science, University Campus, Ano Ilisia
Go to map