Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης (5-7 Δεκεμβρίου 2024).

Στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου εμπίπτουν όλες οι περιοχές της φιλοσοφίας των επιστημών (γενική φιλοσοφία της επιστήμης και φιλοσοφία ειδικών επιστημών), καθώς και περιοχές της φιλοσοφίας (μεταφυσική, γνωσιολογία, ηθική, φιλοσοφία της γλώσσας, φιλοσοφία του νου, ιστορία της φιλοσοφίας, πολιτική φιλοσοφία) στο βαθμό που οι ανακοινώσεις σχετίζονται με θέματα που αφορούν την επιστήμη.

Καλούμε τα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών) να υποβάλουν περιλήψεις για εισηγήσεις και συμπόσια. Oι παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο συνέδριο.

Προσκεκλημένοι/ες oμιλητές/τριες:

 

Κοινωνικά δίκτυα

https://www.facebook.com/phosuoa

https://twitter.com/phosuoa

https://www.instagram.com/phosuoa/


The Department of History and Philosophy of Science of the National and Kapodistrian University of Athens announces the 8th Panhellenic Conference on Philosophy of Science to be held in Athens on December 5-7, 2024.

The thematic sections of the conference include all areas of philosophy of science (general philosophy of science, philosophy of special sciences), as well as areas of philosophy (metaphysics, epistemology, ethics, philosophy of language, philosophy of mind, history of philosophy, political philosophy) to the extent that they are related to issues concerning science

The conference invites submissions for contributed papers and symposia and is open to all members of the academic community, including PhD candidates and postgraduate students. Presentations can be in Greek or English. There is no registration fee.

 

Confirmed invited speakers:

 

Social media

https://www.facebook.com/phosuoa

https://twitter.com/phosuoa

https://www.instagram.com/phosuoa/

Starts
Ends
Europe/Athens
Dept of History & Philosophy of Science, University Campus, Ano Ilisia
Go to map
The call for abstracts is open
You can submit an abstract for reviewing.