Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο / International Conference

       H Βενετική Πολιτεία, ο ελληνικός χώρος και οι ιστορίες τους

                                           (13ος-18ος αι.)

              Συνέδριο προς τιμήν της Αναστασίας Παπαδία-Λάλα

 

        The Venetian State, the Greek Τerritories and Their Stories

                                           (13th-18th Cent.)

               Conference in Honour of Anastasia Papadia-Lala