Επικοινωνία:

Το Εργαστήριο διοργανώνεται εν όψει της εκπόνησης μιας νέας μετάφρασης του Είναι και χρόνος. Οι εργασίες είναι ανοικτές στο κοινό, με ελεύθερη παρακολούθηση.


Το Εργαστήριο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 2443).